Parlamentul României

 
Lege nr. 544/2001

din 12/10/2001
Versiune actualizata la data de 15/02/2013

privind liberul acces la informaţiile de interes public


 

    ___________
@Text actualizat la data de 15.02.2013. Actul include modificările din următoarele acte:
- Rectificarea
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 26/02/2002.
- Legea nr. 371/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11/10/2006.
- Legea nr. 380/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 13/10/2006.
- Legea nr. 188/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 26/06/2007.
- Legea nr. 76/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma
metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002.
- Ordinul nr. 24/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 02/04/2010.
- Instrucţiuni publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18/12/2012.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
   Art. 2. - În sensul prezentei legi:
   a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

   b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
   c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

   
CAPITOLUL II

  Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

   
SECŢIUNEA 1

  Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public

   Art. 3. - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
   Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
   (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.
   Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
   e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
   f) programele şi strategiile proprii;
   g) lista cuprinzând documentele de interes public;
   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
   (3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin linia din Rectificare din 26/02/2002 începând cu 26.02.2002.

   (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
   a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
   b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
   (5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 188/2007 începând cu 29.06.2007.
    ___________
    Pus în aplicare prin Instrucţiuni din 07/12/2012 începând cu 18.12.2012.

   Art. 6. - (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
   (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
   a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
   b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
   c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
   
Punere în aplicare Art. 6. prin Ordin 24/2010 :
În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, toate compartimentele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor transmite Serviciului comunicare, IT şi relaţii cu mass-media, după caz:
a) răspunsul la solicitarea informaţiei de interes public, în termen de:
1. 5 zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; şi
2. cel mult 25 de zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cazul unor informaţii complexe;
b) refuzul comunicării informaţiilor solicitate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

   Art. 7. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
   (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
   (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
   
Punere în aplicare Art. 7. prin Ordin 24/2010 :
În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, toate compartimentele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor transmite Serviciului comunicare, IT şi relaţii cu mass-media, după caz:
a) răspunsul la solicitarea informaţiei de interes public, în termen de:
1. 5 zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; şi
2. cel mult 25 de zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cazul unor informaţii complexe;
b) refuzul comunicării informaţiilor solicitate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

   Art. 8. - (1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.
   (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.
   (3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.
   (4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.
   (5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
   Art. 9. - (1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.
   (2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8.
   Art. 10. - Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.
   Art. 11. - (1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.
   (2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.
   Art. 111. - Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice.
    ___________
    Art. 111. a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 380/2006 începând cu 16.10.2006.

   Art. 12. - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii:
   a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 371/2006 începând cu 14.10.2006.

   d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
   f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
   g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 380/2006 începând cu 16.10.2006.

   (2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.
   Art. 13. - Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
   Art. 14. - (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
   (2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public

   Art. 15. - (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
   (2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
   Art. 16. - Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.
   Art. 17. - (1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
   (2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.
   Art. 18. - (1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
   (2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
   (3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
   (4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
   Art. 19. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.
   (3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.
   Art. 20. - Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.

   
CAPITOLUL III

  Sancţiuni

   Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
   (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
   (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
   Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
   (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
   (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
   (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
   (5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

   
CAPITOLUL IV

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 23. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
   Art. 24. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.
   (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate.
   Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

   

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU    Bucureşti, 12 octombrie 2001.
    Nr. 544.