Youth TB

Politică de confidențialitate
Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal reprezintă un angajament fundamental al STB SA, fapt pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în concordanță cu Regulamentul U.E. nr. 679/2016 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Astfel, la cererea dumneavoastră (adresată în mod oficial prin intermediul mijloacelor de comunicare menționate în secțiunea de contact a aplicației), administratorul aplicației, implicit STB SA, se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să le transforme în date anonime, în mod gratuit. Ținând cont de faptul că transparența reprezintă unul dintre principiile esențiale care se regăsește în cadru legal mai sus menționat, vom descrie în cele ce urmează modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când interacționați cu noi prin intermediul aplicației Youth TB.

Atunci când creați un cont în aplicația Youth TB sau utilizați serviciile noastre, încheiați un acord cu noi și acceptați termenii și condițiile de utilizare și implicit politica de confidențialitate. De fiecare dată când folosiți contul Youth TB sau serviciile noastre, ori atunci când ne furnizați informații, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în concordanță cu versiunea actuală a acestor prevederi.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt strict confidențiale. Administratorul aplicației, implicit STB SA, își ia angajamentul de a nu furniza datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe persoane sau unor companii neautorizate. Pentru a beneficia de un abonament cu titlu gratuit, destinat elevilor, datele dumneavoastă vor fi verificate în evidențele Ministerului Educației. Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Ce date cu caracter personal colectăm

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât să aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Transmiterea datelor către noi se face criptat (HTTPS). Când vă creați un cont în aplicația Youth TB, ne transmiteți: e-mailulnumele și prenumeletelefonul și CNP-ul. Aceste informații sunt stocate și vor fi folosite pentru autentificarea în aplicație. În situația în care achiziția efectuată de dumneavoastră va presupune plata titlurilor de călătorie online, informațiile vor fi transmise către procesatorul de plăți, în momentul tranzacției.  Aplicația Youth TB face redirect către pagina procesatorului de plăți. Datele cardului bancar sunt introduse direct în pagina/ aplicația procesatorului de plăți. STB SA nu stochează și nu prelucrează informații despre cardul bancar. Acestea sunt primite și gestionate în intregime de procesatorul de plăți online. În cazul în care intervine o eroare atunci când utilizați aplicația Youth TB, STB SA colectează și stochează date și informații despre eroarea respectivă, cu scopul de a realiza mentenanța sistemului.

Aplicația Youth TB nu folosește cookie-uri. De asemenea, STB SA nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile incluse în Regulamentul U.E. nr. 679/2016.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

STB SA utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor STB SA în beneficiul dumneavoastră

Acest scop general poate include, după caz, următoarele situații:

 1. crearea și administrarea contului în cadrul aplicației Youth TB;
 2. prelucrarea solicitărilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 3. soluționarea modificărilor sau a problemelor de orice natură privind achiziționarea titlurilor de călătorie online;
 4. rambursarea contravalorii produselor, conform prevederilor legale;
 5. asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră privind comenzile, titlurile de călătorie sau serviciile oferite în aplicație.

În acest context, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară, în cele mai multe cazuri, pentru încheierea și executarea unui contract între STB SA și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestui scop sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 1. măsuri de protecție a utilizatorilor aplicației Youth TB față de atacuri cibernetice;
 2. măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 3. măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează pentru a ne apăra activitatea comercială, iar toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate atât timp cât aveți un cont în aplicația Youth TB. Puteți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, iar STB SA va da curs solicitărilor primite în acest sens, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv după închiderea contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem transmite anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terți (persoane juridice de drept privat) se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, fiind stocate pe servere securizate, care asigură astfel redundanța datelor.

Orice informații privitoare la plăți sunt criptate (HTTPS). Cu toate acestea, în ciuda măsurilor pe care le luăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transferul informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Dorim să vă informăm că ori de câte ori utilizați serviciul nostru, în cazul unei erori in aplicație, colectăm date și informații despre eroare care ne sunt transmise automat. Aceste date includ informații incapsulate in obiectul javascript Error cum ar fi Error.prototype.columnNumber, Error.prototype.fileName, Error.prototype.lineNumber, Error.prototype.message, Error.prototype.name, Error.prototype.stack.

Ce drepturi aveți

Conform prevederilor Regulamentul U.E. nr. 679/2016, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi sunt prezentate mai jos:

 • dreptul la informare- puteti solicita informații privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare- se referă la corectarea datelor cu caracter personal inexacte, fără întârzieri nejustificate. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legalî sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării- puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziție- reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează în temeiul art. 6, alin. 1), lit. e) și f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servesc unui interes public;
 • dreptul la portabilitatea datelor- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • dreptul de a depune plângere- puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimțământului- în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte începând cu data solicitării, iar prelucrarea efectuată anterior solicitării de retragere va rămâne în continuare valabilă;
 • drepturi suplimentare- aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrare datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Pentru exercitatrea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare privind politica de confidențialitate vă puteți adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail: dpo@stbsa.ro.

Plângeri

Persoanele fizice au dreptul să adreseze o plângere în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor cu caracter personal și STB SA nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității competente.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul STB SA poate fi contactat la sediul instituției, situat pe Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, București, precum și la numărul de telefon: 021.307.45.88 sau la adresa de e-mail: dpo@stbsa.ro.