ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de ECONOMIST din cadrul

Direcției Generale Economice și Comerciale – Direcția Economică – Serviciul Buget, Analize Economice – Biroul Proiecție și Execuție Bugetară

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță în vederea respectării actelor normative privind salarizarea personalului

 Descrierea principalelor activități:

 • Participă la elaborarea raportărilor periodice definitive sau preliminate ale indicatorilor economico-financiari ai STB S.A. şi a documentaţiei aferente, la solicitarea conducerii, în vederea informării Consiliului de Administraţie/AGA STB S.A.;
 • Participă la elaborarea lunară a realizării indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi întocmirea situaţiei privind Execuţia Bugetară pentru activitatea de exploatare, inclusiv concilierea situației salariilor realizate pe entități organizatorice ale STB S.A. cu înregistrările contabile lunare şi a documentaţiei aferente, în vederea informării Consiliului de Administraţie și AGA STB S.A;
 • Participă la elaborarea notelor de fundamentare, suport al Proiectului anual al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A.;
 • Participă la elaborarea/rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. și întocmirea anexelor nr.1 (Bugetul de Venituri și Cheltuieli), nr.2 (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora), nr.5 (Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante) conform prevederilor Notei de Fundamentare aferente, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului de Administrație și AGA STB S.A.;
 • Participă la elaborarea lunară a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi întocmirea situaţiei privind Execuţia Bugetară pentru activitatea de exploatare, inclusiv concilierea situației salariilor realizate pe entități organizatorice ale STB S.A. cu înregistrările contabile lunare şi a documentaţiei aferente, în vederea informării Consiliului de Administraţie și AGA STB S.A.;
 • Monitorizează nivelul cheltuielilor normate în limita a 5% asupra valorii cheltuielilor cu salariile (potrivit Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificări şi completări ulterioare şi în baza Legii nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificări și completări ulterioare) înregistrat lunar în balanța de verificare a STB S.A., în vederea încadrării în cuantumul aprobat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Competențe tehnice:

 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea activității.

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic

Experiență anterioară necesară: Experiență în domeniu constituie avantaj

Tipul de recrutare: Internă și Externă

Tipul probelor de concurs: Interviu, probă practică și probă scrisă

Bibliografie: 

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Normele Metodologice aferente;
 • Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local (cu normele de aplicare aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministerului Internelor si Reformei Administrative care stabilesc cadrul juridic privind înființarea, autorizarea si organizarea, gestionarea şi finanțarea serviciilor de transport public local);
 • OG nr. 97/1999 (republicată) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici;
 • Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
 • Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 7/29.07.2021.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

 Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 18.09.2023 – 29.09.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB SA – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de INGINER din cadrul Direcției Mentenanță, Direcției Exploatare, Depouri și Autobaze

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de transport în cadrul unităților de exploatare;

Descrierea principalelor activități:

 • Participă la organizarea activității de întreținere a mijloacelor de transport public;
 • Participă la organizarea activității de exploatare a vehiculelor de transport public;
 • Întocmește/actualizează documentația tehnică pentru instalațiile tehnologice din cadrul EO;
 • Optimizarea repartizării personalului din activitățile de întreținere/exploatare;
 • Participă la comisiile tehnice de analiză a evenimentelor, a avariilor sau diverselor probleme tehnice de specialitate;
 • Ia măsuri pentru minimizarea cheltuielilor dintr-o unitate de întreținere/exploatare;
 • Ia măsuri de utilizare eficientă pe trasee a vehiculelor de transport public;
 • Întocmește principalele documente de transport, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • Participă la certificarea asigurării tehnice a parcului de vehicule, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare.

Competențe tehnice:

 • Înțelegerea sistemului de transport public, respectiv a fluxurilor de trafic (mărime, structură, mod de organizare);
 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de inginerie pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea circulației și pentru evitarea/limitarea congestiei rutiere în rețele de transport;

Competențe non -tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Leadership și gestionarea complexității;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu iniţiativă;

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Experiență anterioară necesară: Minimum 1 an experiență în domeniu constituie un avantaj.

Tipul de recrutare: Internă și Externă.

Tipul probelor de concurs: Probă scrisă și interviu.

Bibliografie:

 • Hotărârea nr. 1.391/4.10.2006 - Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice - Capitolul V Reguli de circulație- Secţiunea a 3-a Reguli pentru circulația vehiculelor - § 9. Alte obligații și interdicții pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie; § 10. Circulația vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane;
 • Ordonanța nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere;
 • Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale și Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 • RNTR 1;
 • RNTR 7;
 • Noul Cod rutier – Întrebări și răspunsuri + Curs legislație – categoriile C, CE, D, DE, Tr – capitolul Noțiuni de mecanică – de la Editura Rădulescu

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

Adresa de desfășurare a probelor de concurs:  CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1.

Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 07.09.2023 – 20.09.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Infrastructură, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro. În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00. La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de ECONOMIST din cadrul Direcției Economice – Serviciul Financiar – Biroul Financiar

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță în vederea respectării actelor normative privind salarizarea personalului

 

Descrierea principalelor activități:

 • Întocmește statele de plată și listele de avans pentru personalul din cadrul entităților organizaționale care se află în gestiunea sa;
 • Calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizația de concediu de odihnă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmește statele pentru tichete electronice de masă, tichete sociale și tichete cadou;
 • Programează plata salariilor, concediilor de odihnă și altor drepturi salariale ce se efectuează atât prin bănci cât și prin casierie;
 • Întocmește și eliberează diverse tipuri de adeverințe la solicitarea angajaților;
 • Întocmește adeverințe pentru dosarele de pensionare pentru personalul lichidat și activ, conform Legii 263/2010;
 • În vederea acordării deducerilor suplimentare, verifică legalitatea declarațiilor pe propria răspundere conform legislației în vigoare, respectiv documentele justificative prezentate;
 • Întocmește state plată pentru decontarea biletelor de odihnă, tratament și boli profesionale pentru salariații din gestiune;
 • Întocmește și predă listele de depunere în card pentru plata salariilor;
 • Verifică pontajele lunare pentru personalul din gestiune;
 • Întocmește recapitulațiile de salarii pentru fiecare tip de activitate (entități organizaționale care se află în gestiunea sa);
 • Actualizează lunar modificările de salarii de bază, când este cazul, sporuri de vechime, deduceri suplimentare;
 • Operează concediile medicale în sistemul SAP;
 • Ține evidența analitică a contului 425 (avansuri acordate salariaților);
 • Întocmește dosarele reprezentând drepturi de salarii necuvenite pentru salariații care se află în gestiunea sa și înaintează aceste dosare Serviciului Contabilitate.

Competențe tehnice:

 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea activității.

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic

 

Experiență anterioară necesară: Experiență în domeniul economic constituie avantaj


Tipul de recrutare: Internă și Externă


Tipul probelor de concurs: Interviu, probă practică și probă scrisă


Bibliografie: 

 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 158/2005 – privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări. 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 28.08.2023 – 08.09.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).


Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

 

 

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC din cadrul Serviciului Juridic Contencios

 

  Important! Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic s-a prelungit până la data de 25.08.2023.

 

Rolul acestui post: Asigură asistență juridică de specialitate la nivelul Societății

 

Descrierea principalelor activități:

 • Reprezintă şi susţine cauzele STB SA în faţa instanţelor de judecată, conform repartiţiei  dispuse de şeful de birou/şeful de serviciu;
 • Reprezintă STB SA în cadrul relaţiilor cu Parchetul, Poliţia şi alte autorităţi publice, în limitele stabilite de şeful de birou/ şeful de serviciu;
 • Elaborează şi redactează cereri de chemare în judecată, plângeri penale, cereri de executare silită, contestaţii la executare, cereri de validarea popririi, cereri de deschidere a procedurii insolvenței, cereri de apel, recurs, contestaţii în anulare, revizuiri, ordonanţe de plată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise;
 • Întocmește declarațiile de creanță, cereri de intervenție în cazul debitorilor în privința cărora este incidentă procedura insolvenței, precum și a tuturor celorlalte documente necesare pentru buna desfășurare a procedurilor judiciare;
 • Întocmeşte interogatorii, răspunsuri la interogatorii, invitaţii la conciliere, somaţii, notificări, referate, etc;
 • Înaintează actele întocmite spre vizare/avizare şefului de birou/ şefului de serviciu, cu respectarea termenelor impuse de lege şi de procedurile interne;
 • Urmăreşte încheierile şedinţelor de judecată şi minutele de soluţionare a dosarelor şi înaintează dosarele referentului în vederea completării evidenţelor biroului;
 • Se preocupă de obţinerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunţării unor hotărâri judecătoreşti luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă;
 • Transmite dosarul către executorul judecătoresc și înregistrează cererea de executare silită;
 • Asistă executorul judecătoresc în cursul procedurilor de executare;
 • Exercită toate acțiunile și demersurile necesare sau oportune în vederea recuperării creanțelor STB SA;
 • Reprezintă STB SA în fața instanțelor la termenele de judecată în dosarele la care este delegat (inclusiv în cadrul Adunării Creditorilor/Comitetului Creditorilor în cadrul procedurilor de insolvență);
 • Formulează cereri de îndreptare a erorilor materiale din hotărârile judecătoreşti, completare/ lămurire dispozitiv în termenele legale;
 • Întreprinde demersurile necesare la entităţile organizaţionale de specialitate din cadrul STB SA, precum şi la alte instituţii, în vederea strângerii de probe pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzelor în care Societatea este parte;
 • Depune, potrivit procedurilor legale, orice acte necesare pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 • Verifică şi studiază dosarele în care este repartizat atât în sistemul ECRIS, cât şi la arhivele instanţelor de judecată, pentru efectuarea actelor de procedură şi pregătirea şi susţinerea apărărilor;
 • Participă la efectuarea expertizelor încuviinţate de instanţele de judecată în dosarele în care are delegaţie sau conform repartiţiei dispusă de şeful de birou/ şeful de serviciu;
 • Participă la procedurile de mediere, conform împuternicirii şi mandatului primit;
 • Urmăreşte publicaţiile Monitorului Oficial în scopul actualizării modificărilor legislaţiei aplicabile;
 • Dacă este cazul, verifică şi avizează pentru legalitate, în urma prezentării documentaţiei: încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, deciziile de numire, definitivare sau eliberare din funcţie, actele privind stabilirea vechimii în muncă, actele privind stabilirea răspunderii salariaţilor, deciziile emise de Directorul General;
 • Dacă este cazul, analizează şi emite opinii juridice asupra documentelor specifice, formulează puncte de vedere, avize de legalitate, la solicitarea scrisă a şefului de birou/ şefului de serviciu.

 

Competențe tehnice: Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate.

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul JURIDIC.

 

Experiență anterioară necesară: Constituie avantaj experiența în domeniu.

 

Tipul de recrutare: Internă și Externă.

 

Tipul probelor de concurs: Probă scrisă și interviu.

 

Bibliografie: 

 • Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Cod Pr. Civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Cod Penal, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Cod Pr. Penală, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Codul Muncii - Legea 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 • Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare;
 • Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 01.08.2023 – 25.08.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/ sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

 

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de ECONOMIST din cadrul Direcției Economice – Serviciul Financiar – Biroul Financiar

 

Rolul acestui post: Asigură îndeplinirea indicatorilor de performanță în vederea respectării actelor normative privind salarizarea personalului

 

Descrierea principalelor activități:

 • Întocmește statele de plată și listele de avans pentru personalul din cadrul entităților organizaționale care se află în gestiunea sa;
 • Calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizația de concediu de odihnă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmește statele pentru tichete electronice de masă, tichete sociale și tichete cadou;
 • Programează plata salariilor, concediilor de odihnă și altor drepturi salariale ce se efectuează atât prin bănci cât și prin casierie;
 • Întocmește și eliberează diverse tipuri de adeverințe la solicitarea angajaților;
 • Întocmește adeverințe pentru dosarele de pensionare pentru personalul lichidat și activ, conform Legii 263/2010;
 • În vederea acordării deducerilor suplimentare, verifică legalitatea declarațiilor pe propria răspundere conform legislației în vigoare, respectiv documentele justificative prezentate;
 • Întocmește state plată pentru decontarea biletelor de odihnă, tratament și boli profesionale pentru salariații din gestiune;
 • Întocmește și predă listele de depunere în card pentru plata salariilor;
 • Verifică pontajele lunare pentru personalul din gestiune;
 • Întocmește recapitulațiile de salarii pentru fiecare tip de activitate (entități organizaționale care se află în gestiunea sa);
 • Actualizează lunar modificările de salarii de bază, când este cazul, sporuri de vechime, deduceri suplimentare;
 • Operează concediile medicale în sistemul SAP;
 • Ține evidența analitică a contului 425 (avansuri acordate salariaților);
 • Întocmește dosarele reprezentând drepturi de salarii necuvenite pentru salariații care se află în gestiunea sa și înaintează aceste dosare Serviciului Contabilitate.

Competențe tehnice:

 • Aplicarea cunoștințelor fundamentale, teoretice și practice, de specialitate pentru efectuarea de calcule și aplicații, utilizarea de software în activități specifice;
 • Identificarea și proiectarea soluțiilor pentru fluidizarea activității.

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Capacitate de a gestiona situații complexe;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic

 

Experiență anterioară necesară: Experiență în domeniul economic constituie avantaj

 

Tipul de recrutare: Internă și Externă

 

Tipul probelor de concurs: Interviu, probă practică și probă scrisă

 

Bibliografie: 

 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 158/2005 – privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

 Calendarul de desfășurare al concursului: Depunerea dosarelor de concurs se face până la data de 07.07.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.00.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

Notă:

Datele la care urmează să fie susținute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de concurs la finalul procesului de selecție a dosarelor, funcție de numărul candidaților înscriși.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea probă din concurs ca urmare admiterii dosarului de candidatură în urma procesului de selecție a dosarelor și/sau (după caz) obținerea notei minime pentru a promova proba anterioară din concurs, vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locul desfășurării probei la care sunt programați să participe.

 

 

 

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea posturilor de ȘEF SECTOR în cadrul Direcției Infrastructură – Departamentul Întreținere și Reparații – Secția LINII

 

Rolul acestui postOrganizarea activității și coordonarea eficientă a resursei umane existente, precum și a resursei materiale pentru intreținerea căii de rulare a tramvaielor din sectorul de linii alocat

 

Descrierea principalelor activități:

 • Organizează, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin sectorului, precum și de activitatea întregului personal din subordine;
 • Întocmește planul de întreținere și reparații al mijloacelor fixe (cale de rulare, piese cale, mobilier stradal) de pe raza sectorului pe care îl coordonează în funcție de resursele existente;
 • Stabilește împreună cu maiștrii din subordine programul zilnic de lucru, repartizând personalul din subordine pe locuri de muncă și schimburi;
 • Organizează și verifică lucrările planificate pentru revizii și reparații ce revin sectorului, conform planului de mentenanță lunar;
 • Participă la evenimentele de circulație din sectorul pe care îl coordonează, ia măsurile necesare pentru reluarea circulației în condiții de siguranță și transmite datele necesare întocmirii raportului privind evenimentul.

 

Competențe tehnice:

 • Cunoașterea Instrucțiunilor de întreținere și reparare pentru liniile de tramvai, aparate de cale și aparate de manevră - august 2018;
 • Cunoașterea Procedurilor operaționale și a Instrucțiunilor de lucru ale Secției Linii;
 • Cunoașterea inventarului și a soluțiilor constructive ale căii de rulare din sectorul alocat;
 • Cunoștințe necesare operării PC și a echipamentelor de tehnică de calcul privind utilizarea internetului, e-mail, programe Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Leadership și gestionarea complexității;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic (preferabil căi ferate, drumuri)

 

Experiență anterioară necesară: Constituie avantaj experiența în domeniul căi ferate, drumuri

 

Tipul de recrutare: Internă și Externă

 

Tipul probelor de concurs: Probă scrisă și interviu

 

Bibliografie: 

 • Instrucțiuni de întreținere și reparare pentru liniile de tramvai, aparate de cale și aparate de manevră - august 2018;
 • Procese tehnologice aferente lucrărilor de revizii tehnice și reparații curente la calea de rulare;
 • PS-STBSA-SPN-005 – Versiunea 1- Elaborarea Pontajului lunar pentru personalul societăți;
 • PO-RATB- SL-021 – Lucrări executate de Secția Linii pe bază de deviz;
 • Normativ P91/1-02 privind elaborarea devizelor şi situaţiilor de lucrări;
 • Instrucțiuni tehnice departamentale pentru proiectarea și construcția liniilor de tramvai PD-164-82;
 • Legea 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Legislaţia privind calitatea în construcţii (Legea 10/1995);
 • HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 • Legea nr. 319/2006 - securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Legea  nr. 307/2006 - apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 481/2004  -  protecţia civilă;
 • Legea nr. 132/2010 - colectarea selectivă a deşeurilor în instituțiile publice;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări;

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

 Calendarul de desfășurare al concursului:

 • Înscrierile se fac în perioada 21.06.2023 – 04.07.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Alte Structuri, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro;
 • Selectarea dosarelor de înscriere: 05.07.2023;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 06.07.2023;
 • Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 07.07.2023;
 • Proba scrisă cu durata de 2 ore în data de 10.07.2023 ora 10:00;
 • Afișarea rezultatului la proba scrisă: 11.07.2023;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 12.07.2023;
 • Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 13.07.2023;
 • Interviu: în data de 14.07.2023;
 • Afișarea rezultatului final: 18.07.2023.

Pentru fiecare probă de concurs nota minimă de admitere este „7”.

Va fi declarat „ADMIS” candidatul care va obține nota cea mai mare.

 

 

ANUNȚ

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. – Direcția Managementul Resurselor Umane

Organizează în conformitate cu prevederile legale

CONCURS pentru ocuparea postului de MAISTRU din cadrul Secției Linii – Departamentul Întreținere și Reparații – Direcția Infrastructură

 

Rolul acestui post:

 • Răspunde de organizarea și desfășurarea activității echipelor din subordine la punctul de lucru în deplină securitate;
 • Răspunde de luarea măsurilor de evitare a întreruperilor de activitate și reducerea timpului neproductiv.

 

Descrierea principalelor activități:

 • Repartizează lucrările pe fiecare echipă și supraveghează executarea operațiunilor pe timpul desfășurării lucrărilor;
 • Efectuează aprovizionarea cu SDV-uri, materiale, utilaje și mijloace de transport a locurilor de muncă, în funcție de volumul și specificul lucrărilor;
 • Verifică folosirea echipamentului de lucru și protecție, conform normativelor în vigoare;
 • Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere reparații cu respectarea cerințelor tehnologice și de calitate impuse, pentru asigurarea circulației tramvaielor în condiții de siguranță;
 • Emite documentele contabile primare ale lucrărilor efectuate (bonuri de consum, note de predare, note de restituire);
 • Răspunde de efectuarea și de păstrarea evidențelor ce revin sectorului privind controlul și revizia căii de rulare și a pieselor de cale aferente.

Competențe tehnice:

 • Planificarea, organizarea și raportarea activității de la punctele de lucru;
 • Organizarea condițiilor de desfășurare a echipelor de lucru;
 • Gestiunea stocurilor de resurse materiale;
 • Coordonarea asigurării calității lucrărilor executate;
 • Cunoștințe necesare operării PC și a echipamentelor de tehnică de calcul privind utilizarea internetului, e-mail, programe Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

 

 Competențe non-tehnice:

 • Capacitate de analiză, sinteză și prognoză;
 • Leadership și gestionarea complexității;
 • Capacitate de organizare;
 • Capacitate de prezentare sintetică a informației;
 • Atitudine orientată spre găsirea de soluții și documentarea acestora;
 • Persoană autonomă, proactivă, cu inițiativă.

 

Nivel de studii necesar: Absolvent de studii medii – școala de maiștrii, profil tehnic

 

Experiență anterioară necesară: Experiență în domeniul tehnic constituie avantaj

 

Tipul de recrutare: Internă și Externă

 

Tipul probelor de concurs: Probă scrisă și interviu

 

Bibliografie: 

 • Instrucțiuni de întreținere și reparare pentru liniile de tramvai, aparate de cale și aparate de manevră – august 2018;
 • Procese tehnologice aferente – lucrări de revizii tehnice și reparații curente la calea de rulare;
 • PS-STBSA-SPN-005-Versiunea 1 – Elaborarea Pontajului lunar pentru personalul societății;
 • PO-RATB-SL-021 – Lucrări executate de Secția Linii pe bază de deviz;
 • Legea 49/2006 privind circulația pe drumurile publice;
 • Legislația privind calitatea în construcții (Legea 10/1995);
 • HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
 • Legea nr. 319/2006 – securitatea și sănătatea în muncă;
 • Legea nr. 307/2006 – apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 481/2004 – protecția civilă;
 • Legea nr. 132/2010 – colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii.

 

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • Cerere de înscriere;
 • Formular de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • CV;
 • Copii ale diplomelor de studii sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/calificări.

 

Adresa de desfășurare a probelor de concurs: CONCURSUL se va desfășura în Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1
 

 Calendarul de desfășurare al concursului:

 • Înscrierile se fac în perioada 14.06.2023 – 27.06.2023, la secretariatul comisiei de concurs, în cadrul Biroului Resurse Umane Infrastructură, din Municipiul București, Bld. Dinicu Golescu, nr. 1, sector 1 sau pe adresa de e-mail hr@stbsa.ro;
 • Selectarea dosarelor de înscriere: 28.06.2023;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 29.06.2023;
 • Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs: 30.06.2023;
 • Proba scrisă cu durata de 2 ore în data de 03.07.2023 ora 10:00;
 • Afișarea rezultatului la proba scrisă: 04.07.2023;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 05.07.2023;
 • Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 06.07.2023;
 • Interviu: în data de 07.07.2023;
 • Afișarea rezultatului final: 11.07.2023.

Pentru fiecare probă de concurs nota minimă de admitere este „7”.

Va fi declarat „ADMIS” candidatul care va obține nota cea mai mare.